Room for art by Luc Binst & Luk Lambrecht

Cockerillkaai 31/Luikstraat 1

2000 Antwerpen

Open on Saturday & Sunday from 13h till 18h

On view


Courtesy of the artist & Tatjana Pieters Ghent.

Luc Deleu&T.O.P. office
TRANSPORTABLE
21.03.19 — 09.06.19

De tentoonstelling ‘transportable” toont overwegend nieuw werk van Luc Deleu&T.O.P. office waarin vanaf het einde van de jaren zestig de continuïteit wordt doorgetrokken van een architecturaal denken op wereldschaal. Dit brede nadenken wordt gelinkt aan de vaststelling van schaarste van gronden en grondstoffen, migratie en uitsluiting via radicale voorstellen voor een wereld die stilaan in het slop geraakte.


In B scene is een cluster recente werken te zien rond de noties “muren”, barricades, vluchtelingen, mobiliteit te land en te water context-refererend aan zijn iconisch meesterwerk “Mobile Medium University” (1972). De tentoonstelling “transportable” converteert het waardevrije denken over architectuur in een fundamenteel denken over de globale wereld waarin de architectuur niet zelden de uitdrukking wordt van een “misplaatst” middel van macht, manipulatie en vervreemding.


De utopie van Luc Deleu&T.O.P. office is niet naïef maar meandert als een verzameling bruikbare voorstellen die het bewustzijn van het exploiterende gebruik van onze aarde aanscherpt met een groot(s) gevoel van “wereld-denken”.The “transportable” exhibition shows mainly new work by Luc Deleu & T.O.P. office in which by the end of the sixties the continuity was extended into architectural thought on a world’s scale. This broad thinking is linked to the ascertainment of scarcity of ground, migration and exclusion via radical proposals for a world that is slightly going into decay.


In B scene there is a cluster of recent work on show around the notions of ‘walls’, barricades, refugees, mobility on land and water, context referring to his iconic masterpiece “Mobile Medium University” (1972). The exhibition “Transportable” converts the value-free thinking about architecture in a fundamental thinking about the global world in which architecture not rarely becomes the expression of a ‘misplaced’ means of power, manipulation and alienation.


The utopia of Luc Deleu &T.O.P. office is not naïve but meanders as a collection of useful proposals that sharpens our awareness of the exploiting use of our earth with a large sense for ‘world thinking’.


Luk Lambrecht
February 2019

Next on view
Patrick Vanden Eynde
Summer 2019
Michel Verjux
Fall 2019

You can discover our other branches by BINST ARCHITECTS