NL

​De kunst zit in het bloed van de Vlaming; of dat nu met of zonder onder de invloed heeft te maken van de “Vlaamse Meesters” blijft een open vraag.
Het is opmerkelijk hoeveel mensen in ons land kunst maken vanuit een drang en/of een behoefte om de ‘dwingende’ professionele tijd te mengen met de eerder ‘schaarse’ tijd van vrije creatie.
Die ongedwongen momenten leveren vanuit mentale rust en vrijheid, kunstwerken op die zonder pretentie andere mensen op een andere manier doen kijken en denken. Dat zouden velen die niet meteen behoren tot de kunstwereld niet doen, mochten deze in de eerder lokale anonieme “luwte” werkende kunst lief-hebbend kunstenaars er niet zijn.
Dat het kunstenaar-zijn een soort van roeping kan zijn of worden drukt zich uit in het statuut van de vele professionele kunstenaars die hun volle tijd met alle risico’s van dien – investeren in kunst die weliswaar om te overleven aan de wetten en dictaten moet voldoen van een fel naar het grote geld geëvolueerde kunstmarkt.
Bob Mertens, die ik niet kende is één van de zo vele toegewijde kunstenaars die het bezig zijn met kunst in de slipstream manoeuvreerden van hun beroep- in casu bij Bob Mertens, tewerkgesteld in de toelevering van de bouw-sector. Het is dan ook wiedes dat Bob Mertens inspiratie put uit al dan niet gevonden, op de kop getikte of gemanipuleerde materialen die hij een een draai geeft, een lik gespoten verf toedient of perfect dingen weet te schikken in een seriële orde. Het is ook evident dat Bob Mertens zijn interesse laat gaan naar thema’s die met architectuur, urbanisatie en design hebben te maken.
En ja zonder dat een kunstenaar dat soms zelf beseft wordt hij beïnvloed door aangekochte kunstboeken en door het bezoeken van tentoonstellingen zoals dat hier ‘merkbaar’ het geval is met ondermeer René Magritte, Pol Bury en Louise Bourgeois.
Het zijn kunsthistorische knipogen waarmee Bob Mertens jongleert in zijn blik op kunst die hij steevast beperkt als een menselijk te manipuleren formaat waarin zich meer-lagige en ont- en verdubbelde betekenissen schuil houden.
Per slot van rekening was het de beeldenstormer ‘première classe’ Marcel Duchamp die poneerde dat het altijd de toeschouwer is en blijft die het werk inhoudelijk afmaakt; dat behoort tot het domein van het particuliere en dat betekent dat een goed kunstwerk dan ook alle mogelijke richtingen kan uitzwermen qua inhoud.
Het werk van Bob Mertens kan dus worden beschouwd als een variant op nouveau réalisme – accumulaties van identieke objecten scharen zich niet zelden op een vierkanten drager en gedragen zich in een all-over kleurpartij tot een soort van egale, minimale landschappen waarheen en waartussen het dagelijkse object nog steeds zichtbaar blijft.
Bob Mertens relativeert zichzelf en de kunst en weet dat vooral te bereiken in de soms grappige titels die niet altijd zo onschuldig overkomen alsof ze zich voordoen.
De tentoonstelling “Combined” brengt een subjectieve greep uit een nerveuze en hoge productie.
De kunst van Bob Mertens laveert op zijn persoonlijk en professioneel leven alsook op de wereldlijke ervaringen die hij als bagage met zich meedraagt. De kunst van Bob Mertens is dan ook een soort geabstraheerd plastisch dagboek waarin het leven zich vertaald in talige kunst waarin kleur de vorm volgt van een beeldend avontuur dat bij deze kunstenaar niet valt af te remmen.

ENG

The art is in the blood of the Flemish; whether or not it comes under the influence of the “Flemish Masters” remains an open question.
It is remarkable how many people in our country make art from an urge and / or a need to mix the ‘compelling’ professional time with the rather ‘scarce’ time of free creation.
Those casual moments, based on mental peace and freedom, produce works of art that make other people look and think differently without pretension. Many people who do not immediately belong to the art world would not do that if there were no loving art artists working in the previously local anonymous ‘lee’ art.
That being an artist can be or become a kind of calling is expressed in the statute of the many professional artists who invest their full time – with all the associated risks – in art that, in order to survive, must comply with the laws and dictates of an art market that has rapidly evolved to big money.
Bob Mertens, whom I did not know is one of the many dedicated artists who engaged in slipstream art of their profession – in this case at Bob Mertens, employed in the supply of the construction sector. It is therefore self-evident that Bob Mertens draws inspiration from whether or not found, acquired or manipulated materials that he gives a twist, gives a lick of spray paint or perfectly knows how to arrange things in a serial order. It is also evident that Bob Mertens is interested in themes related to architecture, urbanization and design.
And yes, without an artist sometimes realizing that, he is influenced by purchased art books and by visiting exhibitions that is ‘noticeably’ the case here with René Magritte, Pol Bury and Louise Bourgeois, among others.
It is with art-historical hints Bob Mertens juggles in his gaze towards art that he invariably restricts as a manageable format that conceals multi-layered and duplicated meanings.
After all, it was the iconoclast ‘première classe’ Marcel Duchamp who stated that it is and remains the spectator who finishes the content of the work; that belongs to the domain of the private and that means that a good work of art can diverge into all possible directions in terms of content.
The work of Bob Mertens can therefore be seen as a variant of nouveau realism – accumulations of identical objects often sit on a square carrier and behave in an all-over color part to a kind of uniform, minimal landscapes to which and between which the daily item is still visible.
Bob Mertens puts himself and art in perspective and knows how to achieve this in the sometimes funny titles that do not always seem as innocent as if they occur.
The exhibition “Combined” brings a subjective selection from a nervous and high production.
Bob Mertens’ art is based on his personal and professional life as well as on the worldly experiences that he carries with him as luggage. Bob Mertens’ art is therefore a kind of abstracted plastic diary in which life is translated into linguistic art in which color follows the form of a visual adventure that cannot be curbed by this artist.

By Luc Binst and Luk Lambrecht

Cockerillkaai 31/Luikstraat 1

2000 Antwerpen

 

Algemene mail

info@bscene.be

Open op zaterdag en zondag
van 13u tot 18u

 

Press en media vragen
press@bscene.be