NL

B scene organiseert tentoonstellingen op het elan van een intens zoeken naar relevante raakvlakken tussen kunst en architectuur. Waar kan de kunst op een prikkelende manier blijven haperen in architectuur en vice versa? Via tentoonstellingen probeert B scene de wederzijdse affiniteiten tussen kunst en architectuur te tonen via al dan niet nieuw werk van de beste kunstenaars die het (onder)zoeken van ruimte in de concrete en abstracte betekenis als een inherent deel beschouwen van hun artistieke productie.

 

Bijzonder fier kondigt B scene een tentoonstelling aan van de Franse kunstenaar Michel Verjux, die al decennia een meer dan consistent oeuvre opbouwde, gebaseerd op injecteren/projecteren van licht in ruimte. Zonder elektriciteit en architectuur bestaat het werk van Michel Verjux eenvoudigweg niet. Zijn kunst IS energie met de hulp van elektriciteit als bron en basis van alle moderniteit.

 

Michel Verjux maakt schetsen en tekeningen die hem helpen zijn lichtwerken zo puntgaaf mogelijk voor te bereiden. Tekeningen zijn te beschouwen als middelen die het denken vooruit helpen. In de tentoonstelling in B scene laat Michel Verjux met de aanwezigheid van een achttal tekeningen het publiek over zijn schouders mee kijken – m.a.w. hij laat ons “gastvrij” binnen om te neuzen in zijn artistieke keuken… en/of laat zien hoe hij te werk gaat bij het projecteren van licht op situaties en locaties waarvoor hij wordt uitgenodigd. In het geval van B scene gaat het om een zeer publieke, aan de straatkant gesitueerde “glazen” hoekruimte. Bovendien is gevel van het in de Luikstraat gelegen bureau van Binst Architects zeer uitnodigend – in feite perfect – als “drager” voor een tijdelijk, efemeer kunstwerk met licht.

 

Men kan bij het werk van Michel Verjux gerust spreken van in situ-werk, in de betekenis die de vermaarde kunstenaar Daniel Buren aan dit begrip verleende. “In situ” betekent dat de kunstenaar zijn atelier verlaat en de plaats van de tentoonstelling beschouwt als een tijdelijk “atelier” waar kunst bedacht en geproduceerd wordt die alleen op die plaats en voor een bepaalde periode kan plaatsvinden. Na de expo blijven er (eventueel) tekeningen en foto’s over als “souvenirs” en niets meer dan dat. Om die reden zijn kunstenaars zoals Michel Verjux overal ter wereld erg vermaard en veel gevraagd voor opdrachten waarbij kunst permanent wordt geïntegreerd.

 

Het brede oeuvre van Michel Verjux, dat inmiddels al bijna vier decennia overbrugt, is radicaal immaterieel te noemen. Het is alsof hij plaatsen en architectuur met lijnscherpe spots detailleert en ons als publiek wijst op de schoonheid ervan in alle verhoudingen en op een schaal die wij als publiek gewoonlijk maar weinig of helemaal niet opmerken.

 

Michel Verjux presenteert naast twee nieuwe lichtprojecties en een reeks weinig bekende tekeningen ook als primeur in ons land een aantal prachtige kleine sculpturen van staal. Het zijn perfect geplooide stukken staal waarin de uitgespaarde cirkels of halve cirkels in feite in hun leegte, het (ongrijpbare) licht suggereren. Het licht is geen illusie maar een niet-tastbare materie, zoals ook de uitsparingen in de abstracte kleine sculpturen, die een badinerende dialoog aangaan met het hele oeuvre van Verjux. Hoe mooi is deze kunst van allusie en suggestie!

 

Op die manier krijgt het publiek in B scene kunst te zien van een kunstenaar die wereldwijd een referentie is en wordt geapprecieerd voor zijn volgehouden artistieke praktijk, die zonder compromis en opererend buiten alle modes en grillen van de kustwereld, getuigt van grootsheid in de eenvoud en alle mogelijke bijzondere bijgedachten.

 

 

Luk Lambrecht

ENG

B scene organizes exhibitions that find momentum in the intense quest for a relevant interface between art and architecture. Where can art link up with architecture and vice versa to allure us? With its exhibitions B scene attempts to show the mutual affinities between art and architecture, presenting new or older work of the best artists who consider the search for and exploration of space in a concrete and abstract sense an inherent part of their artistic production.

 

B scene is particularly proud to announce an exhibition by the French artist Michel Verjux, who for several decades has been working on a coherent oeuvre that is based on the injection/projection of light into space. Without electricity and architecture, Verjux’s work simply wouldn’t exist. His art is energy, with electricity as the source and origin of modernity as a whole.

 

Verjux creates sketches and drawings that help him to prepare his light works to perfection. Drawings should be considered a means to aid thinking. At the exhibition in B scene there are eight of Verjux’s drawings that allow the public to glance over his shoulder—i.e. the artist invites us ‘hospitably’ to poke around his artistic kitchen… and/or he shows us how he proceeds when projecting light on situations and locations where he has been invited. In the case of B scene, this location is a very public “glass” corner space situated on the street side. Furthermore, the facade of the office of Binst Architects in Antwerp is very inviting—or simply perfect—as the ‘support’ for a temporary artwork with light.

 

Verjux’s work can rightly be considered in situ art, in the sense the famous artist Daniel Buren understood the term. For him, in situ art means that the artist leaves his or her own studio and considers the venue of the exhibition a temporary ‘studio’ where the artist reflects on and creates a work of art that can only ‘take place’ in this place and for a period of time determined beforehand. After the exhibition, drawings and photographs (can possibly) remain as ‘souvenirs’, but that’s it. Artists such as Verjux are therefore famous all over the world and much in demand to create works that integrate a work of art permanently.

 

Verjux’s varied oeuvre—which now spans almost four decades—can be called radically immaterial. It’s as if he details places and architecture with razor-sharp spotlights and points to the beauty of these in all their proportions and on a scale that we as the public usually hardly notice or perhaps even fail to do so.

 

Apart from two new light projections and a series of relatively little known drawings, Verjux also presents a firstling for our country: a number of beautiful, small sculptures made of steel. The works are in fact perfectly folded pieces of steel with the circles or semicircles cut out suggesting the (intangible) light in their emptiness. The light is not an illusion, but an intangible form of matter, like the fragments cut out in the small abstract sculptures, which engage in a bantering dialogue with Verjux’s entire oeuvre. How beautiful is this art of allusion and intimation!

 

Thus in B scene the public can see art by an artist who is considered a reference in the entire world, and who is appreciated for his sustained artistic practice, which is without compromises and untouched by fashion and other caprices of the art world. This is an art that shows greatness in its simplicity and in all the special associations it triggers.

 

 

Luk Lambrecht

By Luc Binst and Luk Lambrecht

Cockerillkaai 31/Luikstraat 1

2000 Antwerpen

 

Algemene mail

info@bscene.be

Open op zaterdag en zondag
van 13u tot 18u

 

Press en media vragen
press@bscene.be